ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอดีละห์ ยือเร๊าะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ