ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศรีสุคนธ์ หน่อศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Mr.Craig Mitsuo Tanaka
ครูอัตราจ้าง