ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปรียา วรรณโร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมยศ ศรีประสม
ครู คศ.4

นางจุไร ช่วยชีพ
ครู คศ.2

นายอรรณพ แก้วพิบูลย์
ครู คศ.2

นายอรุณ วงษ์พานิช
ครู คศ.2

นางมณฑา วรรณสุวรรณ
ครู คศ.2

นางรัตนา เชื้อแก้ว
ครู คศ.2