ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปรียา วรรณโร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมยศ ศรีประสม
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจุไร ช่วยชีพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอรรณพ แก้วพิบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายอรุณ วงษ์พานิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางมณฑา วรรณสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางรัตนา เชื้อแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1