กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัตนา เชื้อแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ