ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทวี พีระประสมพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยพฤกษ์ จันทองพูน
ครู คศ.2

นางละออง แก้วกระชูติ
ครู คศ.2