ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยพฤกษ์ จันทองพูน
ครู คศ.3

นายสมยศ ศรีประสม
ครู คศ.4