ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกัมปนาท สุวรรณมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร บุญจันทร์
ครูอัตราจ้าง