ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจารึก รัศมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ