ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกรอม ศรีประพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมนัสสินันท์ ศรีประพันธ์
ครู คศ.2

นายณรงค์ ฉลาด
ครู คศ.2

นางสายไหม อินอุทัย
ครู คศ.3

นางปณิดา เจริญ
ครู คศ.3

นางจารุภัทร ศรีนุ่น
ครู คศ.3

นางอมรา อัมราทร
ครู คศ.3