กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกรรณิการ์ ลำจวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชชประภา มาสุข
ครู คศ.1

นายอนุรัตน์ แย้มสุวรรณ
ครู