กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกรรณิการ์ ลำจวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชชประภา มาสุข
ครูผู้ช่วย

นายอนุรัตน์ แย้มสุวรรณ
ครู