ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอดุลย์ชัย เครือเพียกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณฑา วรรณสุวรรณ
ครู คศ.2

นายธีรพล หาญสุด
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี หญิงปุญญพัฒน์ พูลแก้ว
ครูผู้ช่วย