ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทรงฤทธิ์ พลอยนิลเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอำนวย จุฬามณี
ครู คศ.3

นายบุญเสริศ เจียมสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวจิตรา สง่าบ้านโคก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสาวิตรี ไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง