กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรี หญิงปุญญพัฒน์ พูลแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณฑา วรรณสุวรรณ
ครู คศ.2

นายธีรพล หาญสุด
ครู คศ.1

นางนันท์นภัส จันทสโร
ครู คศ.1