ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางนัยนา หนูทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวรดิศ แก้วทอง

นางสาวสุดารัตน์ แก้วหลิบ

นางสาวรุ่งธยา รักษาจันทร์