ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางปริศนา คงจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวสายจิต ลารีนู
ครูอัตราจ้าง

Mrs.Maria Luisa Bell
ครูอัตราจ้าง

Mr.Eduardo JR.Toledo Condez
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรรณทิมา อิสระโชติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชไมพร ฆังมณี
ครูอัตราจ้าง