ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายเพ็ชรแก้ว เพ็ชรสวัสดิ์
ช่างไม้3

นายเหิม มณีนวล
ช่างไม้3

นางรัตนาวรรณ ไหมพรหม
ช่างไม้3

นายประสาร สังข์แก้ว
ช่างไม้3

นายสำเริง อุทกูล
ช่างไม้3

นายบุญเลิศ แซ่ล่อง
ช่างไม้3