ลูกจ้างประจำ

นางรัตนาวรรณ ไหมพรหม
ช่างไม้3

นายประสาร สังข์แก้ว
ช่างไม้3

นายสำเริง อุทกูล
ช่างไม้3