ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุพัฒน์ ช่วยชีพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอดุลย์ชัย เครีอเพียกุล
ครู คศ.2

นางนัฐนันท์ เครือเพียกุล
ครู คศ.2

นายมงคล ศิริชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3