ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอาริฟ ดาแม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมงคล ศิริชัย
ครู คศ.2

นางนัฐนันท์ เครือเพียกุล
ครู คศ.2