กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอาริฟ ดาแม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุริยา กิ่งดา
ครูผู้ช่วย