ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรุงทิพย์ ปานเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไรวรรณ กองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางมณีรัตน์ มานะพงศ์
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญพักตร์ ไชยสุวรรณ
ครู คศ.2