ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณีรัตน์ ชุมแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญพักตร์ ไชยสุวรรณ
ครู คศ.2