ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมณฑา วรรณสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ศ.บ.
วิชาเอก : เศรษฐศาสตรการคลัง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : mwanasuwan@hotmail.com
ที่อยู่ :
94/1 หมู่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุไหงโกลก
2531 ศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 - 2538 โรงเรียนแม่แจ่ม อาจารย์ 1
2538 - ปัจจุบัน โรงเรียนธรรมโฆสิต ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล