ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมงคล ศิริชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : msirichai9@hotmail.com
ที่อยู่ :
57/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโฆสิต
2534 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
2538 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 - 2540 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาจารย์ 1
2540 - 2542 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อาจารย์ 1
2543 - 2544 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อาจารย์ 1
2544 - ปัจจุบัน โรงเรียนธรรมโฆสิต ครู คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล