ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้
รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     1.2 ไม่จำกัดอายุ
     1.3 เป็นโสด
2.หลักฐานการสมัคร 
     2.1 ใบสมัคร 
     2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีชื่อเจ้าของบ้านและชื่อผู้สมัครอย่างละ 1 ฉบับ
     2.3 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาอยุ่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า
     2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายภาพมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
     2.5 ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     2.6 เงินค่าสมัคร จำนวน 30 บาท
3. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน จำนวน 200 คน 
4. วันและเวลาการรับนักเรียน
     รับสมัคร
          วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
     สอบคัดเลือก
          วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.
     ประกาศผลและรายงานตัว
          วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.
     มอบตัว
          วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.
5.สถานที่ ดำเนินการ
     รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลและรายงานตัว และมอบตัว ณ โรงเรียนธรรมโฆสิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
     รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนธรรมโฆสิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-0702, 08-6491-5753ม 086-491-5755 ได้ทุกวัน เวลาราชการ

โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2557,13:12   อ่าน 981 ครั้ง