ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนธรรมโฆสิต เรื่อง การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีก

รายชื่อ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ( Top Ten)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โปรแกรม ๒ ภาษา

 

อันดับที่

ชื่อ สกุล

ผลการเรียนเฉลี่ย

๑.

เด็กหญิงวันทนีย์  เทวธรรมนาถ 

๓.๙๖

๒.

เด็กหญิงณัฐชา  แสงเจริญ 

๓.๗๑

๓.

เด็กหญิงอารีน๊ะ  บูสามารถ 

๓.๖๕

๔.

เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ไชยนุ้ย 

๓.๖๓

๕.

เด็กหญิงจิรวรรณ  ขาวเป็นคง 

๓.๕๙

 

รายชื่อ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โปรแกรมทั่วไป

 

อันดับที่

ชื่อ สกุล

ผลการเรียนเฉลี่ย

๑.

เด็กหญิงนฤมล  ทองศรี 

๓.๕๐

๒.

เด็กหญิงเรณู  อาหลี

๓.๔๘

๓.

เด็กหญิงวนัชพร  ประสมพงศ์ 

๓.๒๑

๔.

เด็กหญิงจรรย์อมล  ชุมทอง 

๓.๑๓

๕.

เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หมะอุ 

๓.๐๐

รายชื่อ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  ( Top Ten

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

โปรแกรมทั่วไป

 

อันดับที่

ชื่อ สกุล

ผลการเรียนเฉลี่ย

๑.

เด็กหญิงรสกร  แสงมาก

๓.๙๔

๒.

เด็กหญิงทฤฒมน  แก้วพิบูลย์

๓.๘๖

๓.

เด็กชายธนวัฒน์  รองสวัสดิ์ 

๓.๗๘

๔.

เด็กหญิงพีรกานต์  หีมโต๊ะเต๊ะ 

๓.๗๕

๕.

เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ

๓.๗๑

๖.

เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ทองจารึก

๓.๖๙

๖.

เด็กชายไพศาล  ขาวเป็นคง

๓.๖๙

๘.

เด็กหญิงวรรณนิศา  สุวรรณศิลป์ 

๓.๓๘

๙.

เด็กหญิงวรพรรณ  เอกทัต 

๓.๒๖

๑๐.

เด็กหญิงกัลญาวรรณ  สุขทอง

๓.๒๑

 

รายชื่อ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

โปรแกรมวิทย์ คณิต

 

๑.

นางสาวจิราวดี  ดิษโสภา

๓.๙๐

๒.

นางสาวอภิษฎา  พรหมรักษ์

๓.๓๘

๓.

นางสาวกนกวรรณ  จันทร์หนู 

๓.๓๖

 

รายชื่อ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

โปรแกรมไทย สังคม

 

๑.

นางสาวธนัชญา  สุขบัวแก้ว

๓.๔๔

๒.

นางสาวอารียา   พงษ์สกุล

๓.๑๖

๓.

นางสาวสโรชา  ศรีเมือง 

๓.๐๘

รายชื่อ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โปรแกรมวิทย์ คณิต

 

๑.

นางสาวจุฑามาศ  ชกสุริวงค์

๓.๔๖

๒.

นางสาวฟ้าอมร  อินอุทัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2556,10:19   อ่าน 1174 ครั้ง