ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือก ฯ ปี ๕๖ และการลงบัญชี ฯ ทหารกองเกิน ป๊ ๕๖ (ข่าวฝาก)
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือก ฯ ปี ๕๖ และการลงบัญชี ฯ ทหารกองเกิน ป๊ ๕๖ 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๖ ของอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา นายอำเภอนาหม่อม Posted : ๑๑.๓๙ วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๖ อำเภอนาหม่อมกำหนดให้มีการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้า รับราชการทหาร กองประจำการ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาหม่อมหลังใหม่โดยให้ทหารกองเกินที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก มาทำการตรวจเลือกในวันดังกล่าว และให้นำเอกสารมาด้วย ดังนี้ ๑. บัตรประจำตัวประชาชน ๒. ใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) ๓. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ๔. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.๖ ขึ้นไป (ถ้ามี) ๕. ใบรับรองแพทย์ นายอำเภอนาหม่อม Posted : ๑๑.๓๙ วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๖ อำเภอนาหม่อมขอให้บุคคลที่เกิด ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อำเภอนาหม่อม (มาตรา ๕ บุคคลซึ่งต้องลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ลงบัญชีที่อำเภอดังต่อไปนี้ (๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าบิดาถึงแก่กรรมแล้วมารดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าทั้งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิ ลำเนา แล้วแต่กรณี (๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร หรือถ้ามารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนา แล้วแต่กรณี (๓) บุคคลนอกจากที่กล่าวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไม่อาจลงบัญชีทหารกองเกินตาม (๑) หรือ (๒) ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ถ้าบุคคลนั้นไม่ปรากฏภูมิลำเนาก็ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่พบ ตัวบุคคลนั้น เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วให้ถือว่าผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่อำเภอที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน ภูมิลำเนาทหารให้มีได้เพียงแห่งเดียว) ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๖ เวลาราชการ หลักฐานประกอบการลงบัญชี ฯ คือ .- ๑. บัตรประจำตัวประชาชน ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๓. สูติบัตร (ถ้ามี) หน่วยสัสดีอำเภอนาหม่อม 080 541 3159,082 161 4886
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2556,14:13   อ่าน 1018 ครั้ง