ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ บูรณหิรัญ
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พ.ค. 2517 - 16 ต.ค. 2571
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง หนูสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ต.ค. 2517 - 3 มิ.ย. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง ยอดประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มิ.ย. 2519 - 31 พ.ค. 2528
ชื่อ-นามสกุล : ม.ล.อภิรมย์ สนิทวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2528 - 31 พ.ค. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายแปลก ทองสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2531 - 30 ก.ย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ บางเสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ต.ค. 2532 - 27 ต.ค. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายอารมณ์ จิตภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ย. 2535 - 3 มี.ค. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวน์ เพ็ญสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มี.ค. 2539 - 15 พ.ย. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ รัตนะรัต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พ.ย. 2544 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ โบพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.พ. 2554 - 30 ก.ย. 2555
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พ.ย. 2555 - 12 ธ.ค. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรมเวช กิจนุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค. 2557 - 7 ต.ค. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายราเชนทร์ ชูแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ธ.ค. 2559 12 พ.ย.2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสมฤทัย พรรศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน