ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "วันสารทเดือนสิบ"
9 กันยายน 2565 โรงเรียนธรรมโฆสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "วันสารทเดือนสิบ" และกิจกรรม "หิ้วปิ่นโตไปวัด" ณ ลานหน้าเสาธง และวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ตามโครงการ "ลูกพ่อแช่ม คุณธรรมนำความรู้" โดยมีนางสมฤทัย พรรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆสิตเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสารทเดือนสิบ รักษ์และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียนได้ฟังธรรม เพื่อน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนพิธีในสถานการณ์จริงด้วย
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,15:28   อ่าน 49 ครั้ง