ภาพกิจกรรม
การติดตามและประเมินผลโครงการการเรียนการสอนสองภาษา
27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนธรรมโฆสิต ได้รับการติดตามและประเมินผลโครงการการเรียนการสอนสองภาษา นำโดย ผู้อำนวยการสมฤทัย พรรศรี พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และนักเรียนโรงเรียนธรรมโฆสิต รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่รับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยคณะอนุกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,13:34   อ่าน 7 ครั้ง