ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษา
24 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมโฆสิต จัดกิจกรรมค่ายรักษ์ภาษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อ การเรียนวิชาภาษาไทย ณ หอประชุมลีลาวดี โรงเรียนธรรมโฆสิต
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,11:03   อ่าน 11 ครั้ง