ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินการนิเทศดังนี้
-วาระการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.16
-การนิเทศภายในของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
-การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
-การขับเคลื่อนครู CS ในสถานศึกษา
-การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
-การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
-การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ทางโรงเรียนธรรมโฆสิต ขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์จาก สพม.16 ทั้ง 4 ท่าน ที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,14:11   อ่าน 42 ครั้ง