คณะผู้บริหาร

นางสมฤทัย พรรศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุจินต์ การ่อแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา