ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกนักเรียนที่ติด-0-ร-มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139 KB 70
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ พ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 107
คำอธิบายกิจกรรมลูกเสือม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.07 KB 113
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะการใช้ เครื่องมือ รายวิชางานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ง20208)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 364
รายงานผลการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 153
เอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(หน.กลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 111
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(ครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 111
ตัวอย่าง แบบฟอร์มหลักสูตร 60 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 820
ใบงาน 6 Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 155
5. แบบประเมินผล (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 141
5. แบบประเมินผล (ครูวิทยากร) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 137
บรรยายอบรมครู+น.ร. PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.68 MB 182
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.04 MB 1584