ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำอธิบายกิจกรรมลูกเสือม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.07 KB 3
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะการใช้ เครื่องมือ รายวิชางานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ง20208)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 121
รายงานผลการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 29
เอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(หน.กลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 2
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(ครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 2
ตัวอย่าง แบบฟอร์มหลักสูตร 60 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 3
ใบงาน 6 Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 33
5. แบบประเมินผล (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 35
5. แบบประเมินผล (ครูวิทยากร) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 31
บรรยายอบรมครู+น.ร. PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.68 MB 43
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.04 MB 1242