ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะการใช้ เครื่องมือ รายวิชางานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ง20208)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 82
รายงานผลการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 24
เอกสารวิชาการ
ใบงาน 6 Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 29
5. แบบประเมินผล (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 32
5. แบบประเมินผล (ครูวิทยากร) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 29
บรรยายอบรมครู+น.ร. PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.68 MB 42
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.04 MB 1176