ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกนักเรียนที่ติด-0-ร-มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139 KB 14
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ พ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 47
คำอธิบายกิจกรรมลูกเสือม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.07 KB 55
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะการใช้ เครื่องมือ รายวิชางานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ง20208)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 305
รายงานผลการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 99
เอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(หน.กลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 53
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(ครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 52
ตัวอย่าง แบบฟอร์มหลักสูตร 60 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 68
ใบงาน 6 Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 96
5. แบบประเมินผล (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 85
5. แบบประเมินผล (ครูวิทยากร) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 79
บรรยายอบรมครู+น.ร. PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.68 MB 110
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.04 MB 1457