ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(หน.กลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48622
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(ครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 48510
ตัวอย่าง แบบฟอร์มหลักสูตร 60 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 52211
ใบงาน 6 Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 48335
5. แบบประเมินผล (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 48434
5. แบบประเมินผล (ครูวิทยากร) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48504
บรรยายอบรมครู+น.ร. PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.68 MB 48384
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48330
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คำสั่งตารางสอน 2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.82 KB 23
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 773.19 KB 41
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 54
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 229
ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.63 KB 149
ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1022.4 KB 48284
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 48475
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 18
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.94 KB 25
แบบบันทึกนักเรียนที่ติด-0-ร-มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139 KB 48434
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ พ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48506
คำอธิบายกิจกรรมลูกเสือม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.07 KB 48564
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะการใช้ เครื่องมือ รายวิชางานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ง20208)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48329
รายงานผลการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48213