ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(หน.กลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 48605
แบบฟอร์มเอกสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560(ครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 48492
ตัวอย่าง แบบฟอร์มหลักสูตร 60 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 52193
ใบงาน 6 Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 48328
5. แบบประเมินผล (นักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 48416
5. แบบประเมินผล (ครูวิทยากร) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48499
บรรยายอบรมครู+น.ร. PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.68 MB 48379
การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48325
งานวิชาการ
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 185
ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.63 KB 129
ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1022.4 KB 48278
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 48471
อื่นๆ
แบบบันทึกนักเรียนที่ติด-0-ร-มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139 KB 48416
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ พ20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48502
คำอธิบายกิจกรรมลูกเสือม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 16.07 KB 48550
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะการใช้ เครื่องมือ รายวิชางานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ง20208)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48324
รายงานผลการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาตะกร้อโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธรรมโฆสิต Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48209