เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชธรรมโฆสิต
คำร้อง สมเกียรติ ทองเกลี้ยง    ทำนอง สมเกียรติ ทองเกลี้ยง
สมยศ ศรีประสม                                                                     ดนตรี เสรี ด้วงคำจันทร์
มงคล อินทรพล

เราเหล่าชาวธรรมโฆสิต ชื่อสถิตนามเกรียงไกร
ก้องไพศาล ลูกพ่อแช่ม นามท่านพระครูวิจารณ์
ตั่งสถานก่อกำเนิดเป็นโรงเรียน
เขียว เหลือง เรืองรอง ชูส่องฟ้า
นำวิชาพัฒนาคนเป็นใหญ่ ประพฤติดี เรียนดีมีวินัย
ปัญญาไกลให้คุณค่ากว่าเงินทอง

มีธรรมจักร เป็นหลักตราประทับอยู่
เพื่อให้รู้ว่าหลักธรรม ดำรงไว้
สามัคคี สร้างปัญญาพาชาติไกล
นำเมืองไทย ไปสู่ความเจริญ
ธ.ฆ. ธ.ฆ.