ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
 4. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ
 5. จัดทำและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
 6. จัดสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
 7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสมรรถนะของผู้เรียนที่ดี
 9. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีจิตสาธารณะ
 10. ประสานงานองค์กรท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย
 1. นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และศึกษาต่อในระดับสูงได้
 2. นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ เป็นผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีจิตสาธารณะ
 3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่มีบรรยากาศน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี ในการพัฒนานักเรียนอย่างเพียงพอ
 5. ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมารตฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
 6. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
วัฒนธรรมองค์กร
 1. บุคลากรมีความพร้อมรับการประเมินทุกรูปแบบ
 2. บุคลากรเป็นผู้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง