พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิด CHAM Model
 2. ส่งเสริมให้ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวคิด    “บวร”
 3. สืบทอด และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม
 4. จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 5. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสาธารณะ
 6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง
 7. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 8. พัฒนาให้ครูมีวิทยาการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยี มีเทคนิคการสอนและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  และสอนแบบบูรณาการ
 9. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร ทักษะภาษาที่หลากหลาย และการใช้เทคโนโลยี  ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 10. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 11.  ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามความสนใจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 12.  พัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีใช้หลักธรรมาภิบาล ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีจิตสาธารณะ และค่านิยมที่ดีที่โรงเรียนกำหนด
3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการการจัดการเรียนรู้หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร ทักษะภาษาที่หลากหลาย มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
5. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
7. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมีบรรยากาศเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
8. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ใช้เทคโนโลยี มีเทคนิคการสอนและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัฒนธรรมองค์กร
ลูกพ่อแช่ม ร่วมแรง ร่วมใจ