ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนธรรมโฆสิตมุ่งมันพัฒนาคุณภาพทุกด้าน
สู่ความเป็นเลิศ

คติพจน์
ประพฤติดี เรียนดี กีฬาเด่น เน้นพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย 
แปลว่า ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์