วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนธรรมโฆสิต จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี
มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21
  เป็นที่ยอมรับของชุมชน ภายในปี 2567
 

    เอกลักษณ์      
    “
คุณธรรมนำความรู้”


    อัตลักษณ์      
  “
จิตอาสา พัฒนาชุมชน”


คติพจน์
ประพฤติดี เรียนดี กีฬาเด่น เน้นพอเพียง
 
 ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย 
แปลว่า ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์