สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน  :     รูปธรรมจักรล้อมรอบด้วยดอกบัวเป็นวงกลมอีกชั้น หมายถึง ความศรัทธามั่นในศาสนา คำสอน 
      ความบริสุทธิ์ สะอาด ความดี ความสุข
สีประจำโรงเรียน :     เขียว - เหลือง
อักษรย่อ :     ธ.ฆ.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน :     ต้นจำปาดะ
คำขวัญของโรงเรียน  :     ประพฤติดี เรียนดี กีฬาเด่น เน้นพอเพียง
ปรัชญา :     ปญฺ ญาว ธเนน เสยฺ โญ แปลว่า ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์