ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนธรรมโฆสิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
กำเนิดโรงเรียน
15 ธันวาคม พ.ศ.2516 พระครูวิจารณ์ธรรมโฆสิต (แช่ม อินฺทโชโต) ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการการศึกษาทั้ง 4 ตำบล คือ ตำบลนาหม่อม ตำบลคลองหรัง ตำบลทุ่งขมิ้น และตำบลพิจิตร ได้นำเรื่องเข้าปรึกษากับนายเจริญจิตต์ ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ เพื่อจะของเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ดินของวัดทุ่มฆ้อโฆสิตาราม จำนวนเนื้อที่ 60 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา โดยประชาชนสละเงินสมทบจำนวน 100,000 บาท
22 ธันวาคม พ.ศ. 2516 พระครูและคณะได้ทำเรื่องขอจัดตั้งและนำเรื่องขอจัดตั้งและนำเรื่องเสนอไปตามลำดับขั้นตอนจนกระทั่ง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือตอบมาให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในตำบลนาหม่อม
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 คณะกรรมการได้ทำพิธี เปิดป้ายอาคารเรียน โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดทุ่งฆ้อ เป็นสถานที่เรียน ตั้งชื่อโรงเรียนมัธยมนี้ว่า "โรงเรียนธรรมโฆสิต" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่พระครูวิจารณ์ ธรรมโฆสิต ผู้ริเริ่มก่อตั้งและดำเนินการจนสำเร็จ
ดังนั้นโรงเรียนธรรมโฆสิต จึงถือเอาวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันกำเนิดโรงเรียน

การบริหารและการพัฒนาโรงเรียน
23 พฤษภาคม พ.ศ.2517 - 16 ตุลาคม พ.ศ.2517 นายบัญญัติ บูรณะหิรัญ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 4 ห้องเรียน ครู 4 คน ใช้ศาลาการเปรียญของวัดทุ่มฆ้อโฆสิตารามเป็นที่เรียน
17 ตุลาคม พ.ศ. 2517 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2519 นายสว่าง หนูสวัสดิ์ ตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นในพื้นที่ของวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ซึ่งบริจาคให้สร้างโรงเรียนธรรมโฆสิตมีเนื้อที่ 50 ไร 2 งาน 64 ตารางวา มีนักเรียนเพิ่มเป็น 9 ห้อง ครู 9 คน
4 มิถุนายน พ.ศ.2519 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2528 นายจำลอง ยอดประสิทธิ์ ตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 15 ห้องเรียน ครู 22 คน กลางปี พ.ศ.2524 มีการแยกพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลนาหม่อม ตำบลคลองหรัง ตำบลทุ่งขมิ้น และตำบลพิจิตร ออกจากอำเภอหาดใหญ่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาหม่อมโรงเรียนธรรมโฆสิต ได้เปลี่ยนมาอยู่ในเขตก่ิงอำเภอนาหม่อม โรงเรียนธรรมโฆสิตจึงกลายเป็นโรงเรียนประจำอำเภอไปในที่สุด
ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น มีนักเรียน 26 ห้องเรียน มีครู 57 คน และได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราว อาคารถาวร อาคารอุตสาหกรรม อาคารเกษตร หอประชุม และพัมนามาตามลำดับ
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลประราชทาน
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษา(รอบสอง) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษา(รอบสาม) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
ปัจจุบันโรงเรียนธรรมโฆสิตมีนักเรียน 428 คน 18 ห้องเรียน มีครู 38 คน ลูกจ้าง 12 คน